Lahden Talot sidosryhmärekisterin tietosuojaseloset

Päivitetty 3.10.2019

1 Rekisterinpitäjät ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Lahden Talot -konserni, Mariankatu 19, 15110 Lahti, puh. 03 851 570

Lahden Talot Oy (1108275-0)

Lahden Asunnot Oy (2108080-4)

Lahden Palveluasunnot Oy (2110856-3)

Konsernin tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@lahdentalot.fi

Jokainen Lahden Talot konserniin kuuluva yritys vastaa rekisterinpitäjänä omien sidosryhmiensä henkilötietojen käsittelystä. Lahden Talot Oy ylläpitää keskitetysti konserniyritysten sidosryhmiin kuuluvien henkilötietoja ja käsittelee niitä hallinnollisia tarkoituksia sekä konsernin liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten.

2 Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Lahden Talot kerää ja käsittelee henkilötietoja hallitakseen ja seuratakseen myyntiään ja markkinointiaan. Lisäksi keräämme tietoja tahoista, joiden kanssa Lahden Taloilla on yhteistyösopimus sekä ulkoisista sidosryhmistä, joihin Lahden Talot on kiinnostunut ottamaan yhteyttä kertoakseen yleisesti Lahden Talojen toiminnasta esim. median edustajista ja talousvaikuttajista.

Näissä tilanteissa henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimus, kuten yhteistyösopimus ja/tai Lahden Talojen oikeutettu etu (kuten suoramarkkinointi). Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • viestintä ja tiedottaminen, yhteistyösuhteen ylläpito
 • palveluiden suoramarkkinointi (kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi) ja verkkomainonta sekä niiden kohdentaminen
 • markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen sekä tilastointi ja raportointi
 • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen.

3 Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja yritysten ja organisaatioiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä:

 • nimi, titteli/asema, työnantajayritys/-yhteisö, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Julkiset tiedot koskien tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Keräämme tiedot sinulta itseltäsi esim. tapaamisen tai muun yhteydenpidon yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

4 Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja?

Lahden Talot ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa lain mukaisesti mm. Lahden Talojen valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Käytämme seuraavien palvelujen osalta henkilötietojen käsittelyyn palveluntarjoajia:

 • tietojen ylläpitoon ja hallintaan.

Palvelutarjoajat käsittelevät tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

5 Siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

6 Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Tietojärjestelmissä olevat tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

7 Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 1.  mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.
  • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  • Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Lisäksi voit kieltää suoramarkkinoinnin milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai käyttämällä suoramarkkinointiviestissä olevaa linkkiä kiellon tekemiseen.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.