Yhteiskäyttöauton vuokrasopimusehdot

1.    Yleistä

Nämä vuokrasopimusehdot ovat voimassa 1.2.2021 alkaen. Vuokrasopimusehdoissa mainitut hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

2.    Vuokrasopimusehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy nämä vuokrasopimusehdot rekisteröidyttyään yhteiskäyttöautosovellukseen ja allekirjoitettuaan (sähköinen allekirjoitus) auton vuokraustapahtuman sähköisen tunnistautumisen kautta.

3.    Ajoneuvon käyttöönotto ja käyttö sekä rajoitukset

 • Asiakkaan on huolehdittava autosta kuin omastaan ja oltava erityisen huolellinen ja varovainen kaikissa sen ajamiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa. Vaaranvastuu autosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy sen palauttamiseen näiden vuokrausehtojen kohdan 10. mukaisesti.
 • Asiakas on auton pääasiallinen käyttäjä ja vastuussa oleva henkilö varauksen aikana. Auton saa luovuttaa omalla vastuullaan vain henkilölle, jonka tiedot ovat toimitettu rekisteröitymisen kautta vuokraamolle ennen varauksen alkua. Asiakkaalla ja mahdollisella lisäkuljettajalla on velvollisuus tutustua palvelun vuokrausehtoihin, ja heidän on täytettävä muut lainsäädännön ja vuokraamon asettamat ehdot auton kuljettamiselle.
 • Asiakkaan on tarkastettava auto ennen sen käyttöönottoa ja ilmoitettava vaurioista, joita ei ole mainittu sopimuksessa (kohdassa Vauriot). Asiakas hyväksyy, että vuokraamon edustaja ei ole tarkastamassa auton kuntoa, kun asiakas on sitä noutamassa.
 • Mikäli käyttöaikana autolle sattuu vahinko, tulee tästä ilmoittaa palveluntarjoajalle välittömästi. Liikenne-, henkilö- ja eläinvahingoissa tulee myös kutsua poliisi paikalle sekä tehdä ilmoitus sekä vuokraamolle että vakuutusyhtiölle. Vahingoissa, jotka ovat tapahtuneet oman virheen tai huolimattomuuden takia, tai joissa syyllistä ei voida todentaa, on omavastuu 500 euroa vahinkoa kohti. Käyttäjä vapautuu omavastuusta, mikäli vuokraamo saa vahingon aiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä täyden korvauksen vahingosta. Mikäli ulkopuolinen taho aiheuttaa autolle vaurioita vuokrauksen aikana, on asiakas velvollinen toimittamaan vuokraamolle vahinkoilmoituksen ja vahingon aiheuttaneen osapuolen sitoumuksen vahinkojen korvaamisesta.
 • Autoa ei saa käyttää toisen auton tai peräkärryn hinaukseen tai työntämiseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.
 • Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja hälytyskorvaukseen, 50 euroa. Palautumattomista ja viranomaisten haltuun ottamista ajoneuvoista asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa.
 • Tupakointi ja eläinten kuljetus autossa on kielletty. Kiellon rikkominen johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.
 • Auto on lukittava aina, kun siitä poistutaan, ovien avaus ja lukitseminen tehdään vain mobiilisovelluksen kautta.
 • Palauttaessaan auton noutopisteeseen, asiakkaan tulee kytkeä auto lataukseen, riippumatta auton akuston varausasteesta. Lataukseen kytkemättömästä autosta veloitetaan virhemaksu 50 euroa. Ohjeet latauskytkennästä löytyvät ladattavasta ajoneuvosta.
 • Asiakas voi ladata auton myös muilla kuin latauspisteillä. Tällöin asiakas vastaa siitä, että latauspiste soveltuu auton lataamiseen eikä vahingoita sitä ja sen akustoa. Asiakas vastaa mahdollisista latauskustannuksista.

4.    Asiakkaan korvausvelvollisuus

 • Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot ja kadonneet osat sekä varusteet täysimääräisesti ilmoitettuun omavastuun rajaan asti. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee autoa, sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, kuten esimerkiksi latausjohtoja, kuramattoja, renkaita ja niiden vanteita, pölykapseleita, antennia, tuulilasia, ikkunoita ja muita vastaavia sekä muita ajoneuvossa olleita varusteita ja tarvikkeita. Asiakas on velvollinen tarkastamaan auton varusteet ja tarvikkeet vuokrauksen alussa ja ilmoittamaan vuokraamolle mahdollisista vioista ja puutteista.
 • Varauksen tehnyt asiakas on vuokrauksen aikana auton haltija ja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat sakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, tietullit ja ruuhkamaksut sekä mahdolliset muut vuokraukseen liittyvät sekä siitä aiheutuvat tai perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi käsittelymaksun, 25 euroa.
 • Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi ja muu vastaava huolimattomuus tai piittaamattomuus.

Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Käsittelemistään laiminlyönneistä vuokraamo perii asiakkaalta aiheutuneiden vahinkojen poistamisesta syntyneet kustannukset täysimääräisinä käsittelykuluineen omavastuurajaan saakka.

5.    Vakuutukset

 • Ajoneuvossa on normaalilaajuinen liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutus. Nämä korvaavat normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä.
 • Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista toteutuneiden kustannusten mukaisesti, jolloin yläraja on omavastuun suuruinen. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvaamaan täysimääräisenä sellaiset vauriot, jotka hän on aiheuttanut ajoneuvolle huolimattomuuttaan tai tahallisesti. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvan seisonta-ajan asiakkaalta, kuitenkin enintään 7 vuorokauden ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman ajoneuvon kyseisen ajankohdan päiväkohtaisen vuokrahinnan mukaan. Auton omavastuu on 500 euroa.
 • Mikäli asiakas on varaamisen yhteydessä tai ennen varauksen alkamista ottanut vapaaehtoisen lisämaksullisen palvelun omavastuun alentamiseksi, omavastuun suuruus kuvatun vahingon osalta on ilmoitettu varausvahvistuksessa tai ennen varauksen alkamista maksetun lisäpalvelun tiedoissa.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan edellä mainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot, kuten vauriot ajoneuvon verhoilussa, täysimääräisinä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös, mikäli vahinkojen syynä on jokin seuraavista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, päihtyneenä ajaminen, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

6.    Vuokrahinnan ja vakuuden maksaminen

 • Ajoneuvon vuokra maksetaan mobiilisovelluksen kautta. Vuokra laskutetaan varauksen tehneen henkilön käyttäjätililleen rekisteröimältä maksukortilta. Vuokra laskutetaan varauksen päätteeksi varauksen toteutuneen keston perusteella.
 • Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta jo maksetun ja vahvistetun varauksen vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu. Vakuusmaksu palautetaan asiakkaalle ilman kuluja neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa sen jälkeen, kun ajoneuvo on tarkastettu. Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta mahdollisten maksamattomien lisäpalvelujen sekä syntyneiden vahingonkorvausten määrän ennen vakuuden palauttamista. Mikäli asiakas ei aseta vuokraamon mahdollisesti määräämää vakuutta tai peru varaustaan ennen sen alkamista, vuokraamo purkaa vuokrasopimuksen ja pidättää maksetusta varausmaksusta käsittelykuluina 25 euroa ennen varausmaksun palauttamista.
 • Vuokraamolla on oikeus pidättää asiakkaan maksuja ja vakuuksia, mikäli asiakkaalla on aiempia maksamattomia laskuja vuokraamolle.

7.    Vuokraamon velvollisuudet

 • Vuokraamo huolehtii siitä, että ajoneuvo on asiakkaan noudettavissa käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastusta puhelimitse tai noutopisteellä.
 • Mikäli ajoneuvon nouto viivästyy vuokraamosta johtuvasta syystä eikä asiasta ole tiedotettu asiakasta riittävästi etukäteen, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan.

8.    Asiakkaan tehtävät vika- tai vahinkotapauksissa

 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista varkaus- ja liikennevahingoista aina vuokraamolle ja poliisille, mikäli vastapuolen kanssa ei päästä tapahtuneesta yksimielisyyteen. Asiakkaan on toimitettava poliisin tekemä raportti vuokraamolle. Mikäli asiakas ei ole tehnyt poliisille ilmoitusta, hän vastaa täysimääräisesti myös mahdollisen vastapuolen vahingoista.
 • Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä autossa ilmenneistä vioista jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän on velvollinen korvaamaan vian korjaamisen pitkittymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia ajoneuvossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.
 • Asiakkaan on toimitettava vuokraamolle vahinkoilmoitus kaikista vahinkotapahtumista. Mikäli asiakas ei toimita vahinkoilmoitusta, vuokraamolla on oikeus veloittaa kaikki vahingot asiakkaalta täysimääräisinä.

9.    Vuokraajan vastuu virhetapauksissa

 • Mikäli vuokratussa autossa tai vuokraamon järjestelmissä ilmenee tekninen vika tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ajoneuvon vuokra-aikana, asiakas voi vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta.
 • Asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua, mikäli vika tai virhe on niin suuri, että se estää auton käytön vuokra-aikana kokonaan eikä vuokraamo tarjoa vaihtoehtoista ajoneuvoa asiakkaalle. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli vuokraamo korvaa auton vastaavalla autolla. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle virheestä tai viasta aiheutuvia kuluja eikä kuluja, jotka syntyvät, jos asiakas jatkaa matkaansa jollakin toisella kulkuneuvolla.
 • Vuokraamon korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta maksettuun vuokrasummaan.

10.   Auton palautus vuokrauksen päättyessä

 • Asiakas on velvollinen palauttamaan auton sopimuksen mukaisesti. Mahdollisista muutoksista palautusaikaan on aina sovittava etukäteen, eikä vuokra-ajan jatkaminen ole aina mahdollista.
 • Mikäli asiakas palauttaa auton myöhässä, häneltä veloitetaan joko alkaneen tunnin tuntihinnan tai lisävuorokausihinnan lisäksi myöhästymissakko, 50 euroa. Vuokraamo ilmoittaa myös kaikki palauttamatta jääneet ajoneuvot poliisille.
 • Vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, vaikka asiakas palauttaisi ajoneuvon ennen sovittua aikaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen maksamistaan, mutta käyttämättä jääneistä lisäpalveluista, eikä käyttämättä jääneestä vuokra-ajasta.
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle autossa mahdollisesti ilmenneet viat tai vauriot viimeistään palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vakuutusturvan voimassaolo päättyy ja asiakkaalta veloitetaan laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat lisävahingot.
 • Auton palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi, ja asiassa toimitaan kohdan 9.2. mukaisesti, kunnes ajoneuvo on vuokrausohjeistuksen mukaisesti pysäköitynä ja vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon vuokraamon ohjeistamalle paikalle ja mahdollisissa poikkeustapauksissa ja -järjestelyissä pyytämään vuokraamolta erillisen ohjeistuksen palautukseen.
 • Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ohjeistuksen mukaisesti ja yleisiä liikenne- ja pysäköintisääntöjä noudattaen. Ajoneuvoa ei saa palauttaa alueelle, jossa on voimassa oleva tai kolmen vuorokauden kuluessa voimaan tuleva siirtokehotus. Vaikka ajoneuvo olisi ollut noutohetkellä virheellisesti pysäköity, ei tämä muuta asiakkaan vastuuta huolehtia oikeasta pysäköinnistä palautushetkellä.

11.   Vuokrauksen peruutusehdot

 • Asiakkaalla on oikeus perua tekemänsä varaus maksutta viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamisaikaa. Tämän jälkeen ei etukäteen maksettua varausmaksua enää hyvitetä.
 • Mikäli asiakas antaa vuokraamolle virheellisiä henkilötietoja tai yrittää saada ajoneuvon haltuunsa ilman vuokraamon hyväksyntää, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan sille mahdollisesti suoritettuja maksuja.

12.   Vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai vuokraamo arvioi, ettei asiakas kykene noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus. Vuokraamolla on myös oikeus purkaa sopimus, jos ajoneuvo on esimerkiksi kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei sen vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti vuokraamolle.

13.   Muut ehdot

 • Asiakkaalla on oltava voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua autoa, ja asiakkaan on oltava ajokunnossa. Asiakas on vastuussa siitä, että mahdollinen lisäkuljettajaksi varaukseen merkitty henkilö on ajokunnossa ja tällä on voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa tämän kuljettamaan vuokrattua autoa. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon näistä vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän vuokraamansa auton sopimuksen niin salliessa luovuttaa. Vuokrauksen tehnyt asiakas on aina itse auton haltija ja vastuussa kaikesta sillä tehdyistä ja sattuneista tapahtumista, huolimatta siitä, kuka ajoneuvoa on ajanut.
 • Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla, kun hän noutaa tai palauttaa vuokraamansa auton, ja että auton sijainti ja sen ajoreitti voidaan paikantaa GPS-paikantimella ja tallentaa milloin tahansa vuokra-aikana ja sen jälkeen.
 • Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä. Vuokraamolla on oikeus pyytää asiakkaalta tarkentavia tietoja tämän henkilöllisyydestä ennen auton luovuttamista.
 • Vuokraamo ylläpitää sovelluksessa sijaitsevaa varausjärjestelmää ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyvät virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa vuokraamo oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto.

14.   Riitakysymysten ratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Riidat vuokraamon ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

15. Käytettyjen termien selvennykset

asiakas = yhteiskäyttöauton (ajoneuvon) varauksen tehnyt vuokraaja, luonnollinen henkilö, ajoneuvon haltija
vuokraamo = Lahden Talot Oy:n digitaalinen, mobiilisovelluksen kautta tapahtuva yhteiskäyttöauton vuokrauspalvelu
auto = sähkökäyttöinen ajoneuvo