Lahden Talot Oy:n tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Päivitetty 14.4.2023

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Lahden Talot Oy (y-tunnus 1108275-0)

Mariankatu 19, 15110 Lahti

Puh. 03 851 570

tietosuojavastaava@lahdentalot.fi

 

2 Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Tietojen käsittely perustuu Lahden Talot Oy:n oikeutettuun etuun. Kameravalvonnan tarkoitus on:

 • suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia
 • auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä
 • varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja alueiden turvallisuus.

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
 • tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, mikäli on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
 • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

3 Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Rekisteri sisältää Lahden Talot Oy:n omistamien asuinkiinteistöjen kameravalvonnan piiriin kuuluvien alueiden ja tiloihin sijoitettujen kameroiden tallentamaa kuva-aineistoa alueella ja tiloissa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään tallentavan kameravalvonnan yhteydessä. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

4 Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta henkilötietojasi säännönmukaisesti eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille rikosten tutkintaa varten.

Käytämme kameravalvonnan toteuttamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa.

5 Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella

Solmimme kaikkien käsittelijän roolissa toimivien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme palveluntarjoajien käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.

Tallenteita säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Kameravalvonnan tallenteet hävitetään viimeistään kahden kuukauden kuluttua.  Tallenteita, joita tarvitaan esim. todistusaineistona, säilytetään niin kauan kuin asian käsittely on saatettu loppuun esim. asiasta on saatu lainvoimainen tuomio.

6 Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.
  • Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.